İdare Hukuku

İdare Hukuku

İDARE NEDİR?

Kamu İdaresi anlamında kullanılan İdare terimi, hukuki anlamda öncelikle yapısal ve işlevsel olarak iki farklı anlam taşımakta, işlevsel bakımdan devletin yasama, yürütme ve yargı fonksiyonları içerisinde tam olmasa bile büyük ölçüde yürütme fonksiyonu kapsamında kamu adına yapılan uygulamaları tanımlamaktadır.

İDARE HUKUKU NEDİR?

İdare Hukuku, yapısal ve işlevsel anlamda Kamu İdaresi’ni düzenleyen kamu hukuku kurallarıdır. İdare Hukuku, ülkemizde Anglo – Sakson hukuk sisteminin aksine Kara Avrupası Hukuk Sistemi uygulanması nedeniyle kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı yapıldığından bu ayrım doğrultusunda oluşturulmuş ve uygulanmakta olan hukuk kurallarıdır. Karşılaştırma yapıldığında kamu hukukunun özel hukuka bir üstünlüğü olduğu görülmekte, kişilerce kamu kurumlarının faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkları gidermek amacıyla mahkemelere başvuru yapılırken karşı taraf ile (örnek olarak alelade bir alacağa dayanan) özel hukuk ilişkisi kapsamında dava konusuna dayanarak genel mahkemelerde dava açabilme durumu söz konusu olmamakta, bu durum için özel olarak İdare Hukuku kapsamında kabul edilen kanunlar ve bu kanunlar temel alınarak oluşturulan tüzük, yönetmelik vb. mevzuat ile oluşturulan kurallar altında idare ve vergi mahkemelerinde, ayrıca ilgili davalar bakımından yargı yolu olan Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’da idare hukuku uyuşmazlıkları görülmektedir. İdari davalar, genel olarak yapılan idari işlemlerin hukuka aykırılıkları kapsamında İptal Davası, idari uygulamalar ve işlemler nedeniyle meydana gelen zararların tazmini bakımından Tam Yargı Davası, kamu hizmeti uygulanması amacıyla kamu ile özel hukuk kişileri arasında yapılan sözleşmelerden ortaya çıkan uyuşmazlıklar ile ilgili davalardır.

MESA Avukatlık Bürosu olarak genel anlamda İptal Davası, Tam Yargı Davası, İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Davalar ile bunlardan başka Amme Alacaklarının Tahsili Davaları, Vergi Davaları, Adli Sicil İşleri, Belediye İşlerine ilişkin Davalar, Düzenleyici ve Denetleyici Kurum işlemlerine ilişkin açılan davalar, Eğitim Öğretim Kurumlarının işlemlerine ilişkin davalar, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının işlemlerine ilişkin davalar, Kamu Görevlilerinin işlemlerine ilişkin davalar, Kamu İhale Kanunu kapsamında görülecek davalar ve imar mevzuatı kapsamında yer alan davalar ile İdare Hukuku’na ilişkin diğer davaları her aşamada müvekkillerimiz adına yürütmekteyiz.