Miras Hukuku

Miras Hukuku

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, mirasbırakanın (muris) ölümü ile başlayan, mirasbırakana ait devredilebilen malvarlığının ve borçlarının nasıl devredileceğini belirleyen kurallardan oluşur. Mirasbırakanın ölümü nedeniyle mirasçılarına intikal eden devredilebilir malvarlığı olan miras, ölüm nedeniyle malvarlığı ve borçları devredilen kişi olan mirasbırakan, malvarlığının ve borçların geçişinin kanun tarafından veya ölüme bağlı tasarruf ile belirlendiği kişiler olan mirasçı, ölüm ile geçişi yapılacak malvarlığı ve borçların bütünü olan tereke, terekenin kimlere ve nasıl geçeceğine ilişkin irade açıklamaları olan ölüme bağlı tasarruflar miras hukukuna ait kavramlardır.

Miras hukukumuzda külli halefiyet ve cüzi halefiyet öngörülmüştür. Külli halefiyet, terekenin kanuni mirasçılara geçmesi, yani murisin ölümü ile öncelikle birinci zümre denilen altsoya, altsoy mevcut değilse ikinci zümre olarak ifade edilen murisin anne ve babasına, hayatta değillerse anne ve babasının altsoyuna, diğer bir ifadeyle murisin kardeşlerine veya altsoylarına, bu kişiler de mevcut değilse üçüncü zümre olan murisin büyük ana ve büyük babasına veya bunların altsoyuna sınırsız şekilde geçmesi şeklindedir. Cüzi Halefiyet ise vasiyet alacaklısı olan kişilere intikal edecek değerlerdir. Belirli malların ölümden sonra alacak talebi ile vasiyet alacaklısına intikali söz konusu olacaktır. İntikalde tekenin toplam değeri üzerinden yasal mirasçılara göre hesaplanacak değer ve cüzi halefiyetin söz konusu olduğu değerin hesaplanması gerekecektir.

Mirasbırakanın ölümü nedeniyle açılacak terekenin intikalinde saklı paylı mirasçılar ve pay oranları, bu oranların dışında kalan tasarruf oranı, geçerli olan mal rejiminin bu saklı paylar üzerindeki etkisi, tereke hesaplanırken murisin borçları, cenaze gideri gibi terekeden çıkarılacak değerler, denkleştirmeye, tenkise tabi olan değerler ile mirasın reddi, mirastan feragat, mirasçılıktan çıkarma söz konusu ise feragat, ret ve çıkarma üzerinden yapılacak hesaplamalar mirasın kime ne kadar intikal edeceği konularını açıklığa kavuşturacaktır.

MESA Avukatlık Bürosu olarak Miras Sebebiyle İstihkak Davası, Miras Ortaklığına Temsilci Atanması, Mirasçılık Belgesinin İptali, Mirasın Reddi, Ortaklığın Giderilmesi, Ölüme Bağlı Tasarrufa ilişkin Davalar ile Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası ve Miras Hukuku’na ilişkin diğer davaları her aşamada müvekkillerimiz adına yürütmekteyiz.