Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

ŞİRKET NEDİR?

Önceleri kendi toplumu içinde bireysel olarak yaşayan ve ihtiyaçlarını da bireysel gidermeye çalışan insan zaman içinde birleşerek özellikle zor ihtiyaçlarını bu şekilde daha kolay giderebileceklerini anlamış, ortak çıkarlar doğrultusunda çok daha büyük işlerin üstesinden gelebilmenin mümkün olduğunun farkına varmıştır. Geniş anlama sahip ortaklık kelimesi hukuki anlamda şirket kavramı ile birlikte ortak ticari amaç doğrultusunda organize olan kişileri ifade eder ve sözleşme ile kurulmuş, ekonomik amaç güden kişi birleşmeleri olarak tanımlanır. Türk hukukunda şirketler; adi, kollektif, adi komandit, sermayesi paylara bölünmüş komandit, anonim ve limited şirketlerdir.

ŞİRKETLER HUKUKU NEDİR?

Şirketler hukuku, bir veya daha fazla kişi tarafından ortak unvan altında yazılı sözleşme ile mal, hak veya emek koyarak ekonomik amaç için kanunda tanımlanan şekle uygun birleşmeye uygun tüzel kişilikler olan şirketlerin kuruluş, yapı, idare ve sona erme konularını düzenleyen hukuk dalıdır. Kapsamlı bir biçimde şirketlere ilişkin kuralları içeren Türk Ticaret Kanunu’nda her bir şirket türüne ilişkin kurallar ayrı başlıklar altında düzenlenmiş, genel hükümler başlığı altında da her şirket türüne uygulanacak kurallar ifade edilmiştir. Şirketlerin kuruluş aşamaları, yapısal değişiklikleri, bir araya gelmeleri, sermaye ve payları, kendi içlerinde türleri, ilkeleri, işleyişleri, organları, kurulları, denetimleri, yöneticilerin, denetçilerin ve pay sahiplerinin borçları ve yükümlülükleri, tasfiyeleri, davaları ve daha pek çok konu Türk Ticaret Kanunu’nda yer almakta, şirketler hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

TİCARİ DAVA NEDİR?

Şirketlerin ticari faaliyet yürütmeleri nedeniyle şirketler hakkında görülen davalar çoğunlukla ticari dava niteliğinde davalardır. Ticari davalar, mutlak ve nispi olarak ikiye ayrılırlar. Ticaret Kanunu’nda veya başka özel kanunlarda açık olarak ticari dava oldukları ve asliye ticaret mahkemelerinde görülecekleri belirtilen davalar mutlak ticari davalar olup, bu davalarda dava konusunun ticari iş olup olmadığı, tarafların da tacir olup olmadıkları önem taşımaz. Nispi ticari davalar ise esasen hukuk mahkemelerinin görev alanına dahil olan ancak ticari işletmeleri ilgilendiren ve davanın taraflarının tacir olduğu davalardır. Ayrıca, davanın taraflarından birinin ticari işletmesi ile ilgili olması halinde vedia, havale ve telif hakkı kaynaklı davalar da nispi ticari dava sayılırlar. Ticari davalar, Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde, o yerde Asliye Ticaret Mahkemeleri’nin bulunmaması halinde Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülmektedir. Konusu alacak ve tazminat olan ticari davalar için dava açmadan önce arabuluculuğa başvuru zorunluluğu bulunmaktadır.

MESA Avukatlık Bürosu olarak Ticari Alacak Davası, Tazminat Davası, Deniz Ticareti Davaları, Banka Teminat Mektubundan kaynaklanan davalar, El Atmanın Önlenmesi Davası, Genel Kurul Kararının İptali Davası, Hakem Kararının İptali Davası, İflas Davaları, İpotek Davaları, İstirdat Davaları, İtirazın İptali Davası, Kayyımlık, Kıymetli Evrakın İptali Davası , Menfi Tespit Davaları ile Ticari Şirket Davaları ve Şirketler Hukuku’na ilişkin diğer davaları her aşamada müvekkillerimiz adına yürütmekteyiz.