Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

VERGİ HUKUKU NEDİR?

Vergi Hukuku, piyasa ekonomisi ve kamu ekonomisi olarak ikiye ayrılan ülke ekonomisinde kamu ekonomisinin piyasa ekonomisi gibi fiyatlandırma ile kendisini besleyememesi nedeniyle kamusal üretimin finansman sorununun ortaya çıkması ve bu doğrultuda mali hukuk kapsamında kamu gelirlerinin toplanmasını düzenleyen hukuk kuralları bütünü olarak tanımlanmaktadır. Vergi hukukunun kaynağını Anayasamız, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu gibi pek çok kanun ile birlikte Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler, Genelgeler, Tebliğler, Genel Yazılar, Sirküler ve Özelgeler oluşturmakta, geniş yazılı kaynağa sahip vergi mevzuatı zaman içinde kendisini yenilemekte ve bu nedenle bir kısım kurallar geçerliğini yeni kurallara bırakmaktadır.

VERGİLENDİRME AŞAMALARI NELERDİR?

Vergilendirme aşaması (süreci), vergiyi doğuran olay ile başlamaktadır. Vergiyi doğuran olay, farklı vergiler için farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Örnek olarak Emlak Vergisi için taşınmaza sahip olmak, Gümrük Vergisi için malın gümrük alanına girmesi, Damga Vergisi için sözleşme imzalamak bu vergileri doğuran olaylardır. Vergilendirme yapılabilmesi için vergiyi doğuran olayın tarihi dikkate alınmakta, bu bakımdan zamanaşımı başlama tarihi, verginin oranının belirlenmesi, eklenecek faiz oranı ve miktarı gibi sorunlar açıklığa kavuşturulabilmektedir. Vergiyi doğuran olayın belirlenmesinden sonra yetkili vergi dairesince vergi borcunun hesaplanması olan verginin tarhı devreye girmektedir. Verginin tarhı, vergi türleri bakımından farklılık göstermektedir. Bir takvim yılı içinde sağlanan irat ve kazançlardan giderleri, istisnaları vs. çıkardıktan sonra kalan miktarın bulunması ve vergi oranına göre hesaplanmasına ilişkin yapılan işlem verginin tarhı olarak adlandırılmaktadır. Bu işlemden sonra usulüne uygun şekilde verginin tebliğ edilmesi gerekmektedir. Tarh edilen ve usulüne uygun olarak tebliğ edilen vergi tahakkuk ile ödenecek duruma gelmektedir. Tahakkuk, verginin türüne göre beyan ile, kendiliğinden veya vergi idaresi tarafından gerçekleşmektedir. Tebliğ edilen vergi, yargı yoluna başvurulmayıp başvurma süresi geçtiğinde tahakkuk ile kesinleşmekte, yargı yoluna başvuru halinde ise dava kabul edilirse tahakkuk gerçekleşmemekte, tersi durumda ise davanın kesinleşmesi ile tahakkuk gerçekleşmektedir. Vergilendirme sürecinde tüm bu aşamaların tamamlanmasının ardından tahsil aşamasına geçilerek verginin mükellefi tarafından bağlı bulunduğu vergi dairesine ödeme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

MESA Avukatlık Bürosu olarak İptal Davası, Tam Yargı Davası, Amme Alacaklarının Tahsili Davaları, Af Yasaları ile Uyuşmazlıklara ilişkin davalar, Yeni konan vergilere ilişkin davalar, Geçici Vergi Davaları, Gümrük Kanunundan Kaynaklanan Vergi, Fon ve Cezalara ilişkin davalar, Vergi Cezaları ve tüm vergi türleri kapsamında açılacak davalar ile Vergi Hukuku’na ilişkin diğer davaları her aşamada müvekkillerimiz adına yürütmekteyiz.